Anuncis Oficials

Oferta extraordinària d’estabilització

L’Oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges inclou, d’acord amb els criteris i el contingut dels apartats de la resolució de la Presidència delegada del Consorci, de data 28 de maig de 2022, per la qual va ser aprovada, un total de 9 places vacants de la seva plantilla laboral, la convocatòria de les quals s’efectuarà pel sistema de concurs de mèrits, tot això en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Publicació oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Modificació de la publicació de l'oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Modificació de la publicació de l'oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Publicació de les bases generals i especifiques dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació de les bases generals i especifiques dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Publicació de la convocatòria dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació de la convocatòria dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 22-11-2022 al 21-12-2022, ambdós inclosos.

Sol·licitud de participació en els processos selectius

Sol·licitud per adjuntar mèrits a un procés selectiu

Sol·licitud per a esmenes i al·legacions

Si teniu qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a l'adreça electrònica: cpsi.estabilitzacio22@diba.cat

Continguts funcionals i àmbits formatius a valorar en cada convocatòria:

Desenvolupament de les convocatòries

Procés selectiu 1CPSCM/22 per proveir 1 plaça de Tècnic/a Superior en l’àmbit de la gestió de Museus:

Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos i nomenament de l’òrgan de selecció 1CPSCM/22 DOGC

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al decret referit d’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i del nomenament de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu 1CPSCM/22, per proveir una plaça de Tècnic/a Superior en l’àmbit de la gestió dels Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, inclosa en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Amenós Martínez, Luisa

***0384**

Bargalló Sánchez, Maria Montserrat

***3214**

Borrell Solé, Elena

***6083**

Domènech Vives, Ignasi 

***1967**

Fernández Canals, Àngels

***0377**

Hernández Serrano, Carlos Alberto

***3794**

Roset Juan, Isidre

***1062**

Torrijos Terrón, Marta

***1975**

Vilalta Casas, Sara 

***2436**

Aspirants exclosos

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

       -

Contra aquesta resolució, els interessats poden presentar al·legacions, per mitjà d’una sol·licitud adreçada a la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de 30 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no s’hi presenta cap al·legació, o si aquestes són desestimades, la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos s’elevarà a definitiva i no caldria tornar-la a publicar.

Els interessats han de formalitzar la sol·licitud a través del corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 24 de febrer de 2023.

Òrgan seleccionador

Titulars 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Marta Llach Berné, vocal

Sra. M. Nuria Avecilla Palau, vocal 

Sr. Isidre Martí Sardà, vocal

Sra. Nuria Canyelles Vilar, vocal

D’acord amb el que preveu la base general cinquena, punt 2, de les reguladores dels processos selectius inclosos en l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, el secretari serà nomenat pel Tribunal Qualificador, d’entre el seus membres.

Sitges, 24 de febrer de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 27 de febrer del 2023 fins el 10 de març del 2023, ambdós inclosos.

 Publicació del Decret que aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos i nomena l’òrgan de selecció 1CPSCM/22

Relació definitiva de persones admeses i publicació del nomenament de l’òrgan de selecció.

Annex al decret per no admetre a tràmit les al·legacions presentades, elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i publicar el nomenament de l’òrgan de selecció, corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior en l’àmbit de la gestió de Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (1CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges (Expedient núm. CPSI/2022/0012420). 

 

1. Relació definitiva de persones admeses: 

Identificació Persones aspirants

NIF

Amenós Martínez, Luisa

***0384**

Bargalló Sánchez, Maria Montserrat

***3214**

Borrell Solé, Elena

***6083**

Domènech Vives, Ignasi 

***1967**

Fernández Canals, Àngels

***0377**

Hernández Serrano, Carlos Alberto

***3794**

Roset Juan, Isidre

***1062**

Torrijos Terrón, Marta

***1975**

Vilalta Casas, Sara 

***2436**

 

2.- Òrgan seleccionador:  

Titulars

 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

 

Sra. Marta Llach Berné, vocal

Sra. M. Nuria Avecilla Palau, vocal 

 

 

Sr. Isidre Martí Sardà, vocal

 

Sra. Nuria Canyelles Vilar, vocal

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 13 d’abril de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 14 d’abril del 2023. 

Barem de mèrits procés 1CPSCM/22

Publicació llista provisional de la persona aspirant proposada per a la seva contractació com a personal laboral fix CPS

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (Sol·licitud per a esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar de la data en què es presentin. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin resolt, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no se’n presenten, la llista d’aspirants proposats per a l’accés a la condició de personal laboral fix es considerarà elevada a definitiva i no es tornarà a publicar.

Aquesta resolució es podrà consultar igualment en el Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 4 de desembre de 2023. 

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert del 05-12-2023 al 08-01-2024, ambdós inclosos.

Llista definitiva de la persona aspirant proposada per a la seva contractació com a personal laboral fix

Sitges, 30 de gener de 2024.

Procés selectiu 2CPSCM/22 per proveir 1 plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a

Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos i nomenament de l’òrgan de selecció 2CPSCM/22 DOGC

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al decret referit d’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i del nomenament de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu 2CPSCM/22, per proveir una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, inclosa en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal. 

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Balaguer Farré, Cristina

***4761**

Bujalance Cuesta, Irene

***4192**

Pascual Peris, Josep

***3815**

Aspirants exclosos

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

       -

 

Contra aquesta resolució, els interessats poden presentar al·legacions, per mitjà d’una sol·licitud adreçada a la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de 30 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no s’hi presenta cap al·legació, o si aquestes són desestimades, la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos s’elevarà a definitiva i no caldria tornar-la a publicar.

Els interessats han de formalitzar la sol·licitud a través del corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 16 de febrer de 2023. 

Òrgan seleccionador

Titulars 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Mª Dolores Jurado Jiménez, vocal

Sra. Mª Teresa Sala Pietx, vocal 

Sra. Rosa Fonts Forcadell, vocal

Sra. Maria Núria Folch Viñals, vocal

D’acord amb el que preveu la base general cinquena, punt 2, de les reguladores dels processos selectius inclosos en l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, el secretari serà nomenat pel Tribunal Qualificador, d’entre el seus membres. 

Sitges, 16 de febrer de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 17 de febrer del 2023 fins el 2 de març del 2023, ambdós inclosos.  

Publicació del Decret que aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos i nomena l’òrgan de selecció 2CPSCM/22

Relació definitiva de persones admeses i publicació del nomenament de l’òrgan de selecció.

Annex al decret per elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i publicar el nomenament de l’òrgan de selecció, corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a Superior Restaurador/a de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (2CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Relació definitiva de persones admeses: 

Identificació Persones aspirants

NIF

Balaguer Farré, Cristina

***4761**

Bujalance Cuesta, Irene

***4192**

Pascual Peris, Josep

***3815**

Òrgan seleccionador:

Titulars 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Mª Dolores Jurado Jiménez, vocal

Sra. Mª Teresa Sala Pietx, vocal 

Sra. Rosa Fonts Forcadell, vocal

Sra. Maria Núria Folch Viñals, vocal

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 23 de març de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 24 de març del 2023. 

Barem de mèrits procés 2CPSCM/22

Publicació llista provisional de la persona aspirant proposada per a la seva contractació com a personal laboral fix CPS

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (Sol·licitud per a esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar de la data en què es presentin. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin resolt, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no se’n presenten, la llista d’aspirants proposats per a l’accés a la condició de personal laboral fix es considerarà elevada a definitiva i no es tornarà a publicar.

Aquesta resolució es podrà consultar igualment en el Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 27 de novembre de 2023. 

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert del 28-11-2023 al 29-12-2023, ambdós inclosos.

Llista definitiva de la persona aspirant proposada per a la seva contractació com a personal laboral fix

Sitges, 11 de gener de 2024.

Procés selectiu 3CPSCM/22 per proveir 6 places de Informador/a Itinerari de Museus

Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos, nomenament òrgan de selecció i fixació prova català 3CPSCM/22 DOGC

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al decret referit d’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, del nomenament de l’òrgan de selecció i de la determinació de la prova de llengua catalana corresponent al procés selectiu 3CPSCM/22, per proveir sis places d’Informador/a Itinerari de Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, inclosa en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Observacions

Barrio López Eva

***9597**

 

Borrell Sole Elena

***6083**

 

Campos Gallardo Antonio

***8442**

 

Curtiada López Montserrat

***9501**

 

Ferrer Ana María Luiza 

***8309**

 

Guitart Utgé Mireia

***7541**

 

Pérez Vela Jorge

***4352**

(1)

Ponce Florido María Mar

***1692**

 

Sánchez García Mónica

***8901**

 

Torrijos Terrón Marta

***1975**

 

Viadel De Diego Anna

***1393**

 

Vilalta Oliveras Oriol

***4499**

 

Vilamajó Solaní Martí

***5061**

 

Aspirants exclosos

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

       -

 (1) D’acord amb el punt 1 de la base sisena de les generals del processos selectius inclosos l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, en no haver acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana determinats en les bases específiques d’aquest procés, i que es concreta en el nivell intermedi de català (B2), l’aspirant haurà de superar una prova específica, amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com apte o no apte i a la qual serà oportunament convocat.

Determinació de la prova de llengua catalana

La prova de llegua catalana que han de realitzar els aspirants que no han acreditat documentalment els coneixements de català, en el nivell determinat en les bases específiques es portarà a terme el dia 15 de maig de 2023, a la planta baixa de l’edifici Ramón Llull del recinte Escola Industrial (carrer del Comte d’Urgell, 187 de Barcelona 08036). La informació de l’horari per a la realització de la prova de català, un cop establerta, es podrà consultar en aquesta pàgina web.

Contra aquesta resolució, els interessats poden presentar al·legacions, per mitjà d’una sol·licitud adreçada a la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de 30 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no s’hi presenta cap al·legació, o si aquestes són desestimades, la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos s’elevarà a definitiva i no caldria tornar-la a publicar.

Els interessats han de formalitzar la sol·licitud a través del corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 16 de febrer de 2023.

Òrgan seleccionador

Titulars 

Suplents

Sra. Mónica Porta García, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal 

Sra. Mercè Carbó Castro, vocal

Sr. Juan Josep López Ferrer, vocal

D’acord amb el que preveu la base general cinquena, punt 2, de les reguladores dels processos selectius inclosos en l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, el secretari serà nomenat pel Tribunal Qualificador, d’entre el seus membres. 

Sitges, 16 de febrer de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 17 de febrer del 2023 fins el 2 de març del 2023, ambdós inclosos.  

Publicació del Decret que aprova la relació definitiva d’admesos, nomena l’òrgan de selecció i fixa la prova de català 3CPSCM/22

Relació definitiva de persones admeses, publicació del nomenament de l’òrgan de selecció i de la data de realització de la prova de llengua catalana.

Annex al decret per elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses, publicar el nomenament de l’òrgan de selecció i la data de realització de la prova de llengua catalana, corresponent al procés selectiu per a la provisió de sis places d’Informador/a Itinerari de Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (3CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges.

1. Relació definitiva de persones admeses: 

Identificació Persones aspirants

NIF

Observacions

Barrio López Eva

***9597**

 

Borrell Sole Elena

***6083**

 

Campos Gallardo Antonio

***8442**

 

Curtiada López Montserrat

***9501**

 

Ferrer Ana María Luiza 

***8309**

 

Guitart Utgé Mireia

***7541**

 

Pérez Vela Jorge

***4352**

(1)

Ponce Florido María Mar

***1692**

 

Sánchez García Mónica

***8901**

 

Torrijos Terrón Marta

***1975**

 

Viadel De Diego Anna

***1393**

 

Vilalta Oliveras Oriol

***4499**

 

Vilamajó Solaní Martí

***5061**

 

(1) D’acord amb el punt 1 de la base sisena de les generals del processos selectius inclosos l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, en no haver acreditat documentalment els coneixements de llengua catalana determinats en les bases específiques d’aquest procés, i que es concreta en el nivell intermedi de català (B2), l’aspirant haurà de superar una prova específica, amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com apte o no apte i a la qual serà oportunament convocat.

2. Òrgan seleccionador: 

Titulars 

Suplents

Sra. Mónica Porta García, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal 

Sra. Mercè Carbó Castro, vocal

Sr. Juan Josep López Ferrer, vocal

3. Data de realització de la prova de llengua catalana:

La prova de llegua catalana que han de realitzar els aspirants que no han acreditat documentalment els coneixements de català, en el nivell determinat en  les bases específiques, es portarà a terme el dia 15 de maig de 2023, a la planta baixa de l’edifici Ramón Llull del recinte Escola Industrial (carrer del Comte d’Urgell, 187 de Barcelona 08036). 

La informació de l’horari per a la realització de la prova de català, un cop establerta, es podrà consultar en la pàgina web https://museusdesitges.cat/ca/oferta-extraordinaria-destabilitzacio-2022”.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 23 de març de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 24 de març del 2023.

DILIGÈNCIA per fer constar un canvi en la data de realització de la prova de llengua catalana

DILIGÈNCIA per fer constar que, d’acord amb base general quarta de les Bases generals dels processos selectius per a l’accés a la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges incloses en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal, per Decret de la Direcció Gerència de data 20 de març de 2023, núm. 79/23, es va elevar a definitiva, en no haver-se formulat al·legacions, la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al procés 3CPSCM/22, de provisió de sis places d’Informador/a Itinerari de Museus, i entre d’altres aspectes, es va establir com a data de realització de la prova de català, per l’únic aspirant que no va acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana determinats en les bases especifiques del susdit procés, la del dia 15 de maig de 2023. Recentment, la Diputació de Barcelona ha comunicat un canvi en la data de realització de les proves que organitza, en el sentit que la prova per al nivell intermedi de català B2, nivell requerit a la convocatòria, tindrà lloc el proper dia 24 de maig de 2023, a la planta baixa de l’edifici Ramón Llull del recinte de l’Escola Industrial (carrer del Compte d’Urgell, 187 de Barcelona 08036). L’horari d’inici de realització de la prova serà a les 10h i es podrà perllongar durant el decurs del matí i part de la tarda, donat que posteriorment a la prova escrita s’haurà de fer per torns la prova oral als aspirants.

Aquesta informació es podrà consultar a la pàgina web del Consorci del Patrimoni de Sitges (https://museusdesitges.cat/ca/oferta-extraordinaria-destabilitzacio-2022) i al Tauler d'anuncis del mateix Consorci, ubicat al carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges.

Sitges, 25 d'abril de 2023.

Publicació de la modificació de la composició de l'òrgan seleccionador DOGC

Modificació de la composició de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu per a la provisió de sis places d’Informador/a Itinerari de Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (3CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges, resolta per Decret de la Direcció Gerència del Consorci el 26 de maig de 2023, en els termes següents:

Els membres del tribunal inicialment nomenat en representació de l’Escola d’Administració Pública, senyors Mercè Carbó Castro i Juan Josep López Ferrer,  com a vocals titular i suplent, han estats substituïts per les senyores Pilar Guerrero Herrera i Jenny Ana Muñoz Negrete, respectivament.

L’òrgan de selecció ha quedat integrat pels següents membres:

Titulars 

Suplents

Sra. Mónica Porta García, presidenta  

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal 

Sra. Pilar Guerrero Herrera, vocal

Sra. Jenny Ana Muñoz Negrete, vocal

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 8 de juny de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 9 de juny del 2023. 

Publicació resultats acreditació nivell de llengua catalana

Resultats fase d’acreditació del nivell de llengua catalana 

D’acord amb la base general sisena i la base especifica segona del procés selectiu per a la provisió de sis places d’Informador/a Itinerari de Museus de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (3CPSCM/22), es publiquen els resultats de les proves realitzades d’acreditació de coneixements de català, Nivell intermedi (B2), de l’únic aspirant que no va acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana determinats en les bases del susdit procés.

 

 

Identificació persona aspirant

 

NIF/NIE

 

Resultats

 

 

PEREZ VELA, JORGE

 

***4352**

 

APTE

 

 

Contra aquest acte es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del mateix a la pàgina web del Consorci i l’exposició en el seu Tauler d’anuncis.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Sitges, 27 de juliol de 2023.

Barem de mèrits procés 3CPSCM/22

Publicació llista provisional de les persones aspirants proposades per a la seva contractació com a personal laboral fix CPS

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (Sol·licitud per a esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar de la data en què es presentin. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin resolt, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no se’n presenten, la llista d’aspirants proposats per a l’accés a la condició de personal laboral fix es considerarà elevada a definitiva i no es tornarà a publicar.

Aquesta resolució es podrà consultar igualment en el Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 13 de desembre de 2023. 

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert del 14-12-2023 al 15-01-2024, ambdós inclosos.

Llista definitiva de les persones aspirants proposades per a la seva contractació com a personal laboral fix

Sitges, 24 de gener de 2024.

Procés selectiu 4CPSCM/22 per proveir 1 plaça d’Oficial/a de Manteniment

Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos i nomenament de l’òrgan de selecció 4CPSCM/22 DOGC

Anunci sobre la correcció de l'error material de la publicació de la relació nominal dels membres de l'òrgan de selecció DOGC

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al decret referit d’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i del nomenament de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu 4CPSCM/22, per proveir una plaça d’Oficial/a Manteniment de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, inclosa en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal.

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

 BALCELLS PRIETO, ANDRÉS

***3593**

 COBO CORDERO, JORDI

***6870**

Aspirants exclosos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

-

Contra aquesta resolució, els interessats poden presentar al·legacions, per mitjà d’una sol·licitud adreçada a la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de 30 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no s’hi presenta cap al·legació, o si aquestes són desestimades, la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos s’elevarà a definitiva i no caldria tornar-la a publicar.

Els interessats han de formalitzar la sol·licitud a través del corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 13 de febrer de 2023.

Òrgan seleccionador

Titulars 

Suplents

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Mónica Porta García, presidenta

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal

Sra. Yolanda Jiménez Ruiz, vocal

Sra. Mercè Carbó Castro, vocal

D’acord amb el que preveu la base general cinquena, punt 2, de les reguladores dels processos selectius inclosos en l’oferta extraordinària d’estabilització del Consorci del Patrimoni de Sitges, el secretari serà nomenat pel Tribunal Qualificador, d’entre el seus membres.

Sitges, 13 de febrer de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 14 de febrer del 2023 fins el 27 de febrer del 2023, ambdós inclosos.  

Publicació del Decret que aprova la relació definitiva d’admesos i nomena l’òrgan de selecció 4CPSCM/22

Relació definitiva de persones admeses i publicació del nomenament de l’òrgan de selecció.

Annex al decret per elevar a definitiva i aprovar la relació de persones admeses i excloses i publicar el nomenament de l’òrgan de selecció, corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Oficial/a de Manteniment de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (4CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges (Expedient núm. CPSI/2022/0012420).

1. Relació definitiva de persones admeses: 

Identificació Persones aspirants

NIF

 

BALCELLS PRIETO, ANDRÉS

 

 

***3593**

 

COBO CORDERO, JORDI

 

***6870**

2. Òrgan seleccionador:

Titulars

 

Suplents

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Mónica Porta García, presidenta

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal 

Sra. Yolanda Jiménez Ruiz, vocal

Sra. Mercè Carbó Castro, vocal

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 23 de març de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 24 de març del 2023. 

Publicació de la modificació de la composició de l’òrgan de selecció DOGC

Modificació de la composició de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Oficial de manteniment de la plantilla laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges (4CPSCM/22), inclosa en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges, resolta per Decret de la Direcció Gerència del Consorci el 2 de juny de 2023, en els termes següents:

La vocal suplent inicialment nomenada en representació de l’Escola d’Administració Pública, senyora Mercè Carbó Castro, ha estat substituïda per la senyora Pilar Guerrero Herrera.

L’òrgan de selecció ha quedat integrat pels següents membres:

 

Titulars

Suplents

Sr. Joan Balanyà Galimany, president

Sra. Mónica Porta García, presidenta

Sra. Júlia Lago Cantalapiedra, vocal

Sra. Mª Isabel Eroles Soler, vocal 

Sra. Yolanda Jiménez Ruiz, vocal

Sra. Pilar Guerrero Herrera, vocal

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Aquesta resolució es podrà consultar també en el Tauler d’anuncis del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 12 de juny de 2023.

El termini per a la interposició de possibles recursos, s’inicia el dia 13 de juny del 2023. 

Barem de mèrits procés 4CPSCM/22

Publicació llista provisional de persones aspirants proposades per a la seva contractació com a personal laboral fix CPS

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (Sol·licitud per a esmenes i al·legacions) en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta resolució es podrà consultar igualment en el Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 2 de novembre de 2023. 

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert del 03-11-2023 al 30-11-2023, ambdós inclosos.

Llista definitiva de la persona aspirant proposada per a la seva contractació com a personal laboral fix

Sitges, 4 de desembre de 2023.