Canal intern de comunicacions

1. Què és el Canal intern de comunicacions?

És l’instrument preferent per informar o alertar de forma segura, confidencial, i anònima si així es desitja, de possibles infraccions normatives greus o molt greus i casos de frau.

Podeu accedir al Canal a través del següent enllaç: https://diba.bustiaetica.seu-e.cat/#/submission?context=82e63003-5a4e-4744-8e97-10c129f62c62

No es configura com el canal per plantejar dilemes o dubtes de naturalesa ètica.  Tampoc és el canal per a plantejar consultes, queixes i suggeriments genèrics.

2. Qui pot utilitzar aquest canal?

Qualsevol persona que hagi obtingut informació sobre la comissió d’una possible actuació irregular en un context laboral o professional.

És dir, persones amb vincles professionals, laborals o contractuals vigents o finalitzats, voluntaris, treballadors en pràctiques o períodes de formació, persones que participen en processos de selecció, persones que presten assistència a informants o relacionades amb aquests i que poden patir represàlies, entre altres, d’acord amb el previst a l’article 3 de la Llei 2/2023, 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

3. Quin és el seu funcionament?

Podeu presentar les informacions de forma anònima. Es presentin de forma anònima o no, es garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona informant, dels tercers mencionats i de la informació comunicada durant tot el procediment. Així mateix, es garanteix el trasllat a l’autoritat competent de les actuacions i informacions recavades en el cas que de la seva anàlisi se’n pugui derivar la possible comissió d’un delicte.

Tret que no hagueu renunciat expressament, rebreu resposta sobre l’admissió o inadmissió a tràmit en un termini màxim de 15 dies hàbils comptadors a partir de la data d’entrada de la informació en el canal.

Un cop presenteu la denúncia obtindreu un codi alfanumèric d’accés, que us permetrà consultar l’estat de tramitació o aportar més informació sobre la vostra comunicació.

4. Bústia de denúncies de l’Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) assumeix les funcions atribuïdes a l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant a Catalunya, incloses les potestats sancionadores i d’execució de les resolucions sancionadores.

L’OAC disposa d’un canal extern telemàtic que permet presentar denúncies de forma confidencial i anònima. Podeu accedir al canal i obtenir més informació a través del següent enllaç: https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html