Anuncis Oficials

Provisió

Els sistemes de provisió tenen com a objectiu principal seleccionar les persones candidates mès idònies entre els empleats públics, per ocupar els llocs de treball que s'hagin de proveir per assegurar la prestació dels serveis públics i l'interès general.

Convocatòries interadministratives per a la cobertura de llocs de treball

Podeu descarregar aquí la sol·licitud genèrica de participació a totes les convocatòries.

Convocatòries en curs

Any 2024

CPSI01/24. Provisió del lloc de treball, mitjançant el sistema de concurs específic, de Cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes, del subgrup A1, del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 05-03-2024 al 25-03-2024, ambdós inclosos.

CPSI02/24. Provisió de dos llocs de treball base, mitjançant concurs de mèrits, d’Administratiu/va, subgrup C1, del Consorci del Patrimoni de Sitges

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 05-03-2024 al 25-03-2024, ambdós inclosos.

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al Decret d’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i donar a conèixer la composició nominal dels membres de l’òrgan de valoració corresponent a la convocatòria interadministrativa CPSI02/24 per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits, de dos llocs de treball base d’Administratiu/va del Consorci del Patrimoni de Sitges.

1. Relació provisional 

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

 

MARTIN SURIOL, LAURA 

 

***0420**

 

TOLEDO MESA, ISABEL

 

***8127**

Aspirants exclosos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

-

2. Òrgan seleccionador

Titulars

 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sra. Cristina Soler Benito, presidenta

Sra. Cristina Soler Benito, vocal

Sr. Joan Balanyà Galimany, vocal 

Sra. Maria Lourdes Dorado Altamirano, vocal

Sra. Anna Maria Dehesa de la Fuente, vocal

Contra aquesta resolució, les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions), en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no es presenta cap al·legació la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 

Aquesta resolució es podrà consultar igualment al Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 16 d’abril de 2024. 

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 17 d’abril fins el 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos.  

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

CPSI03/24. Provisió del lloc de treball base, mitjançant concurs de mèrits, de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura i Enginyeria, grup A, subgrup A2, del Consorci del Patrimoni de Sitges

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Registre de publicació: 25-04-2024.

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 08-05-2024 al 28-05-2024, ambdós inclosos.

Registre de publicació: 07-05-2024.

CPSI04/24. Provisió del lloc de treball base, mitjançant concurs de mèrits, de Tècnic/a Mitjà Gestió Recursos Humans, del grup A, subgrup A2, del Consorci del Patrimoni de Sitges

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Registre de publicació: 25-04-2024.

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 08-05-2024 al 28-05-2024, ambdós inclosos.

Registre de publicació: 07-05-2024.

CPSI05/24Provisió del lloc de treball base, mitjançant concurs de mèrits, de Tècnic/a Superior en Economia, del grup A, subgrup A1, del Consorci del Patrimoni de Sitges

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Registre de publicació: 25-04-2024.

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 08-05-2024 al 28-05-2024, ambdós inclosos.

Registre de publicació: 07-05-2024.

CPSI06/24. Provisió del lloc de treball, mitjançant el sistema de concurs específic, de Cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes, del subgrup A1, del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Registre de publicació: 22-05-2024.

Convocatòries finalitzades

Any 2023

CI01/23. Provisió de dos llocs de treball base del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de Tècnic/a Gestió de Museus, del Subgrup A1

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 15-09-2023 al 05-10-2023, ambdós inclosos.

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al decret d’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses corresponent al procés selectiu CI01/23 per a la provisió mitjançant concurs de mèrits de dos llocs de treball base de Tècnic/a Gestió de Museus del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

 

PALOMAR MOLINS, MONTSERRAT 

 

***2105**

Aspirants exclosos 

Identificació Persones aspirants

NIF

FERNANDEZ CANALS, ÀNGELS (1)

***0377**

Motiu (1) No tenir la categoria requerida ni com a funcionari/ària de carrera, ni com a personal laboral fix de la Diputació de Barcelona o de l’Ajuntament de Sitges o personal laboral fix del Consorci del Patrimoni de Sitges o funcionari interí de la Diputació de Barcelona que ostenti un nomenament interí fins a provisió reglamentària.

Contra aquesta resolució, les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions), en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no es presenta cap al·legació la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 

Aquesta resolució es podrà consultar igualment al Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 16 de novembre de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 17 de novembre fins el 30 de novembre del 2023, ambdós inclosos.  

Relació definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos i determinació de la designació de l’òrgan de selecció

Annex al Decret núm. 404 de 12 de desembre de 2023 de la Direcció-Gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges d’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i determinació de la designació de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu CI01/23 per a la provisió mitjançant concurs de mèrits de dos llocs de treball base de Tècnic/a Gestió de Museus del Consorci del Patrimoni de Sitges.

1. Relació definitiva

Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

 

PALOMAR MOLINS, MONTSERRAT 

 

***2105**

Aspirants exclosos 

Identificació Persones aspirants

NIF

FERNANDEZ CANALS, ÀNGELS (1)

***0377**

Motiu (1) No tenir la categoria requerida ni com a funcionari/ària de carrera, ni com a personal laboral fix de la Diputació de Barcelona o de l’Ajuntament de Sitges o personal laboral fix del Consorci del Patrimoni de Sitges o funcionari interí de la Diputació de Barcelona que ostenti un nomenament interí fins a provisió reglamentària.

2. Òrgan seleccionador

Titulars

 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sra. Cristina Soler Benito, presidenta

Sra. Elisenda Casanova Querol, vocal

Sr. Joan Balanyà Galimany, vocal 

Sra. Montserrat Blanes Pérez, vocal

Sra. Cristina Pardo Miguel, vocal

Sitges, 13 de desembre de 2023.

Resolució de la convocatòria

CI02/23. Provisió del lloc de treball base del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant el sistema de concurs específic, de Responsable de Suport Operatiu a l'Administració electrònica, del Subgrup C1

Publicació de la convocatòria interadministrativa i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria interadministrativa DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 19-10-2023 al 09-11-2023, ambdós inclosos.

Relació provisional d’aspirants d’admesos i exclosos

Annex al Decret d’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses i nomenament de l’òrgan de selecció corresponent al procés selectiu CI02/23 per a la provisió mitjançant concurs específic del lloc de treball de Responsable de Suport Operatiu a l’Administració Electrònica del subgrup C1 del Consorci del Patrimoni de Sitges.

1. Relació provisional 

 Aspirants admesos 

Identificació Persones aspirants

NIF

 

DEHESA DE LA FUENTE, ANNA 

 

***2161**

 Aspirants exclosos 

Identificació Persones aspirants

NIF

Cap

-             

2. Òrgan seleccionador

Titulars 

Suplents

Sra. Mercè Munné Dedeu, presidenta  

Sra. Cristina Soler Benito, presidenta

Sra. Cristina Soler Benito, vocal

Sr. Joan Balanya Galimany, vocal 

Sra. Maria Lourdes Dorado Altamirano, vocal

Sra. Isabel Toledo Mesa, vocal

Contra aquesta resolució, les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web d’aquest Consorci, mitjançant el corresponent formulari normalitzat (model de sol·licitud per esmenes i al·legacions), en format paper, degudament emplenat i signat, presencialment en el Registre General del Consorci del Patrimoni de Sitges, ubicat en el Centre Cultural Miramar, carrer Davallada, 12, 3a. planta de Sitges, 08870, en l’horari de 10 a 14, de dilluns a divendres, sens perjudici de presentar-la per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Si no es presenta cap al·legació la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.

Aquesta resolució es podrà consultar igualment al Tauler d’anuncis físic del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Sitges, 27 de novembre de 2023.

El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert des del dia 28 de novembre del 2023 fins el 13 de desembre del 2023, ambdós inclosos.  

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, nomenament de l’òrgan de selecció i fixació de data per a la defensa de la memòria presentada.

Resolució de la convocatòria

Personal directiu. Llocs de treball direcció pública professional

Any 2023

PD-05/23 Provisió del lloc de treball de direcció pública professional de Director/a Gerent/a del Consorci del Patrimoni de Sitges

La gestió d'aquesta convocatòria de provisió esta encomanada a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Aquesta informació també la podreu trobar en la pàgina web de la Diputació de Barcelona (www.diba.cat), a la intranet corporativa (www.intradiba.cat) i al seu Tauler d'Edictes electrònic.

Publicació convocatòria de provisió del lloc de treball de directiu/iva públic/a professional de Director/a Gerent/a CPS DOGC

El termini de presentació de sol·licituds serà del 04.09.23 fins al 03.10.23.

La llista provisional d'admesos i exclosos d'aquesta convocatòria la podeu consultar en el link: https://www.diba.cat/es/web/talent/personal-directiu

Sitges, 26 de febrer de 2024.

La llista definitiva d'admesos i exclosos d'aquesta convocatòria la podeu consultar en el link: https://www.diba.cat/web/talent/pd-05.23

Sitges, 9 d'abril de 2024.

Selecció

Els sistemes de selecció del Consorci del Patrimoni de Sitges tenen com a objectiu principal crear borses de treball amb la finalitat de cobrir possibles suplències del personal de plantilla i per a determinats llocs de treball. Estan oberts a totes les persones que compleixin amb els requisits establerts en les bases de les convocatòries.

Any 2024

S-01/24. Convocatòria pública per tal de cobrir, mitjançant contractació laboral temporal, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d'Oficial/a de Manteniment del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Podeu descarregar aquí la sol·licitud de participació per aquesta convocatòria.

Publicació de la convocatòria de selecció i les seves bases BOPB

Publicació de la convocatòria de selecció DOGC

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 19-04-2024 al 03-05-2024, ambdós inclosos.