Official Announcements

ABRIL 2023

Aprobación de la concesión de cuotas beques de colaboración para la realización de tareas de apoyo y colaboración en el Departamento de Conservación del Consorcio del Patrimonio de Sitges.

FEBRERO 2023

 Aprobación definitiva del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

Convocatòria per a la concessió de tres beques de col·laboració del Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Formulari convocatòria per a la concessió de tres beques de col·laboració del Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Aprobación inicial del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

SEPTIEMBRE 2022

Licitació del Serveis de Mediació Cultural i Biblioteca i documentació dels Museus del Consorci del Patrimoni de Sitges

JULIO 2022

Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2021 .

Acceptar la renúncia d'una de dus beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support amb el Departament de Conservació.

 

MAYO 2022

Concessió de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support amb el Departament de Conservació.

Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació (exp. núm. CPSI/2022/0010446)

Aprobación inicial de la modificación de la plantilla y la relación de llocs de treball, a partir del 1 de junio de 2022.

MARZO 2022

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

FORMULARI CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

 

FEBRERO 2022

Resolució de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural

ENERO 2022

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria  interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Licitació del Servei de comunicació per a la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges del Consorci del Patrimoni de Sitges .

DICIEMBRE 2021

Subministerio de iluminación del museo para el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

NOVIEMBRE 2021

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprobación definitiva del pressupost, la plantilla y la relación de llocs de treball per a l'exercici de 2022

OCTUBRE 2021

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria L-18/21 de provisió del lloc de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges 

SEPTIEMBRE 2021

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de provisió del lloc de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resolución de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació.

JULIO 2021

Aprobación de la lista provisional de admesos i exclosos de la convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support amb el Departament de Conservació.

JUNIO 2021

Formulari per accedir a les beques  de col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatòria de dues beques de col·laboració mitjançant la realització de tasques de support i col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Anunci de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits d'un lloc base de tècnic/a especialista superior en gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits d'un lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Serveis consistentes en el moviment, muntatge i desmuntatge d'obres d'art i d'equipament expositiu dels Museus de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Can Rocamora, Edifici Miramar, Can Falç de Mar, la Fundació Stämpfli, el taller de restauración i els espais de reserva), així com l'embalatge i desembalatge i altres treballs que se'n puguin derivar.

Anuncio favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2020

Informe favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2020

MAYO 2021

Projecte per la substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat

Aprobación inicial del proyecto para la sustitución de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat

Anuncio de la modificación inicial de la Plantilla i la modifcació de la Relació de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir del 1 de julio de 2021

Acord de  la modificació inicial de la Plantilla i la modifcació de la Relació de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir del 1 de julio de 2021

Acuerdo de  Modificación 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por crédito extraordinario y suplemento de crédito

Anuncia publicat al BOP. Modificación 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por crédito extraordinario y suplemento de crédito

Aprobación  inicial del Projecte executiu d'instal · laci ó de  baixa tensi ó  del Museu Rom à ntic Can Llopis de Sitges

Anunci sobre les bases del procés per a la provisió del lloc de treball de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resultat provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Resultat provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges.

MARZO 2021

Convocatòria del tribunal dels aspirants per a la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatoria del tribunal dels aspirants pera la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges.

FEBRERO 2021

ANUNCI  Exposición pública del Projecte d'electrificació de baixa tensió i il·luminació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. 

PROJECTE EXECUTIU D'INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS DE SITGES

ANUNCI Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució de l'òrgan de valoració.

ANUNCI Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució de l'òrgan de valoració.

DICIEMBRE 2020

ANUNCI sobre bases específicas de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs específic d'un lloc de treball de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de
Sitges.

ANUNCI sobre bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs específic d'un lloc de treball de cap de la unitat de recursos humans del Consorci del Patrimoni de Sitges
.

Convocatòria pública per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d'un lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatòria pública per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d'un lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges

NOVIEMBRE 2020

Licitació del servei de Manteniment normatiu, preceptiu i preventiu de la climatització de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprobación definitiva del Pressupost, la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2021 del Consorci

OCTUBRE 2020

Anuncio BOPB. Exposició Pública del Pressupost, plantilla, relació de llocs de treball i Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2021

Exposición pública del Pressupost, plantilla, relación de llocs de treball i Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2021

Anunci BOPB.Exposició pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

Exposición pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

AGOST 2020
Servicio de control de plagas, que incluye la monitorización, desinfecció, desratització i desinsectació de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Servicio de comunicación del Consorcio del Patrimonio de Sitges que ha permitido la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de Sitges y el conocimiento del arte en general.

JULIO 2020
Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller de Restauració i Reserves dels Museos)

JULIO 2020
Convocatoria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support amb el Departament de Conservació.
Formulario sol·licitud

NOVIEMBRE 2019
Modificació del text i les  taxs de l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de la taxa per la cessió temporal d'obres d'art del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificació i reordenació dels preus públics estalberts en el marc  de l'Ordenança Fiscal número 2, reguladora dels preus públics del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificación de crédito 6/2019 del pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por suplemento de crédito

Aprovació inicial del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsants a l'exercici de 2020

AGOST 2019
Instalación de climatización y ventilación del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

JULIOL 2019
Resultat valoratiu de les candidatures a les beques de col·laboració en el Consorci del Patrimoni de Sitges 2019

JUNIO 2019 Servicio
de contratación pública de la Generalitat de Catalunya. Consorcio del Patrimonio de Sitges

Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 2/2019 por credito extraordinario 

Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 3/2019 por credito extraordinario 

Aprobación definitiva de l'adhesió del Consorci del Patrimoni de Sitges a l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona

Adhesió del Consorci a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona

MAIG 2019 
Convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Col·leccions

Formulari de sol·licitud per a participar en les convocatòries de beques de col·laboració

Servei de transport d'obres d'art, amb concentració i dispersió (parcial), manipulació, embalatge i reembalatge, de l'exposició "Realismes a Catalunya" del Consorci del Patrimoni de Sitges

Instalación de climatización y ventilación del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges 

Arxius adjunts: