Anuncis Oficials

OCTUBRE 2020

Anunci del projecte d'obres de Can Falç

Decret d'aprovació del projecte d'obres de Can Falç

Anunci BOPB del preu públic catàleg exposició José Segrelles, mestre de la fantasía

Resultats de les candidatures a les beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges

SETEMBRE 2020

Anunci BOPB del llibre de la 8a Jornada mercat de l'art, col·leccionisme i museus

Anunci BOPB del catàleg de l'exposició El llibre català en temps del Modernisme.

AGOST 2020
Servei de control de plagues, que inclou la monitorització, desinfecció, desratització i desinsectació de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general.

JULIOL 2020
Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller de Restauració i Reserves dels Museus)

JULIOL 2020
Convocatoria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació.
Formulari sol·licitud

NOVEMBRE 2019
Modificació del text i les taxes de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de la taxa per la cessió temporal d’obres d’art del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificació i reordenació dels preus públics estalberts en el marc de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora dels preus públics del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificació de crèdit 6/2019 del pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per suplement de crèdit

Aprovació inicial del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponents a l’exercici de 2020

AGOST 2019
Instal·lació de climatització i ventilació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

JULIOL 2019
Resultat valoratiu de les candidatures a les beques de col·laboració en el Consorci del Patrimoni de Sitges 2019

JUNY 2019
Servei de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Consorci del Patrimoni de Sitges

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2019 per crèdit extraordinari 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2019 per crèdit extraordinari 

Aprovació definitiva de l'adhesió del Consorci del Patrimoni de Sitges a l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona

Adhesió del Consorci a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona

MAIG 2019 
Convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Col·leccions

Formulari de sol·licitud per a participar en les convocatòries de beques de col·laboració

Servei de transport d'obres d'art, amb concentració i dispersió (parcial), manipulació, embalatge i reembalatge, de l'exposició "Realismes a Catalunya" del Consorci del Patrimoni de Sitges

Instal·lació de climatització i ventilació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges 

 

Arxius adjunts