Anuncios Oficiales

ABRIL 2024

Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla del Consorci del Patrimoni de Sitges

DICIEMBRE 2023

Aprovació definitiva del Projecte per a la instal·lació de sistema de climatització a la Sala Vaixells del Palau Maricel.

OCTUBRE 2023

Aprovació inicial del “Projecte per a la instal·lació de sistema de climatització a la Sala Vaixells del Palau Maricel de Sitges”.

Projecte climatització Sala Vaixells.

ABRIL 2023

Aprovació de la concessió de dues beques de col·laboració per a la realització de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

FEBRERO 2023

Aprovació definitiva del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

Convocatòria per a la concessió de tres beques de col·laboració del Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Formulari convocatòria per a la concessió de tres beques de col·laboració del Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Aprovació inicial del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

SEPTIEMBRE 2022

Licitació del Serveis de Mediació Cultural i Biblioteca i documentació dels Museus del Consorci del Patrimoni de Sitges

JULIO 2022

Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponent a l'exercici 2021.

Acceptar la renúncia d'una de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació.

 

MAYO 2022

Concessió de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació.

Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació (exp. núm. CPSI/2022/0010446)

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball, a partir de l'1 de juny de 2022.

MARZO 2022

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ  AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

FORMULARI CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ  AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

FEBRERO 2022

Resolució de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural

ENERO 2022

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Licitació del Servei de comunicació per a la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges del Consorci del Patrimoni de Sitges.

DICIEMBRE 2021

Subministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

NOVIEMBRE 2021

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestió cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprovació definitiva del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'exercici de 2022

OCTUBRE 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria L-18/21 de provisió del lloc de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

SEPTIEMBRE 2021

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de provisió del lloc de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resolució de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació.

JULIO 2021

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació.

JUNIO 2021

Formulari per accedir a les beques de col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatòria  de dues beques de col·laboració  mitjançant la realització de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Conservació del Consorci del Patrimoni de Sitges

Anunci de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits d'un lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs de mèrits d’un lloc base de tècnic/a superior especialista en gestió de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Serveis consistents en el moviment, muntatge i desmuntatge d’obres d’art i d’equipament expositiu dels Museus de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Can Rocamora, Edifici Miramar, Can Falç de Mar, la Fundació Stämpfli, el taller de restauració i els espais de reserva), així com l’embalatge i desembalatge i altres treballs que se’n puguin derivar.

Anunci favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponent a l’exercici 2020

Informe favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponent a l’exercici 2020

MAYO 2021

Projecte per la substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat

Aprovació inicial del Projecte per la substitució de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat

Anunci de la modificació inicial de la Plantilla i la modifcació de la Relació de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir de l'1 de juliol 2021

Acord de la modificació inicial de la Plantilla i la modifcació de la Relació de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir de l'1 de juliol 2021

Acord de Modificació 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Anunci publicat al BOP. Modificació 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Aprovació inicial del Projecte executiu d'instal·lació de baixa tensió del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

Anunci sobre les bases del procés per a la provisió del lloc de treball de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resultat provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Resultat provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans  del Consorci del Patrimoni de Sitges.

MARZO 2021

Convocatòria del tribunal dels aspirants per a la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatòria del tribunal  dels aspirants pera la  provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans  del Consorci del Patrimoni de Sitges.

FEBRERO 2021

ANUNCI Exposició pública del Projecte d’electrificació de baixa tensió i il·luminació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS DE SITGES

ANUNCI Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució de l’òrgan de valoració.

ANUNCI Resultats de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució de l’òrgan de valoració.

DICIEMBRE 2020

ANUNCI sobre bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs específic d’un lloc de treball de cap del departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de
Sitges.

ANUNCI sobre bases específiques de la convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs específic d’un lloc de treball de cap de la unitat de recursos humans del Consorci del Patrimoni de
Sitges.

Convocatòria pública per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d’un lloc de cap del departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatòria pública per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d’un lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges

NOVIEMBRE 2020

Licitació del servei de Manteniment normatiu, preceptiu i preventiu de la climatització de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprovació definitiva del Pressupost, la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2021 del Consorci

OCTUBRE 2020

Anunci BOPB. Exposició Pública del Pressupost, plantilla, relació de llocs de treball i Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2021

Exposició pública del Pressupost, plantilla, relació de llocs de treball i Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2021

Anunci BOPB.Exposició pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

Exposició pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

Exposició pública  del Projecte Executiu de sanejament i reconstrucció dels sostres i parets de planta baixa de l’ala oest de l’edifici de Can Falç

AGOSTO 2020

Servei de control de plagues, que inclou la monitorització, desinfecció, desratització i desinsectació de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Servei de comunicació del Consorci del Patrimoni de Sitges que ha de permetre la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general.

JULIO 2020
Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller de Restauració i Reserves dels Museus)

JULIOL 2020
Convocatoria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació.
Formulari sol·licitud

NOVEMBRE 2019
Modificació del text i les taxes de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de la taxa per la cessió temporal d’obres d’art del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificació i reordenació dels preus públics estalberts en el marc de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora dels preus públics del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificació de crèdit 6/2019 del pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per suplement de crèdit

Aprovació inicial del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponents a l’exercici de 2020

AGOST 2019
Instal·lació de climatització i ventilació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

JULIOL 2019
Resultat valoratiu de les candidatures a les beques de col·laboració en el Consorci del Patrimoni de Sitges 2019

JUNY 2019
Servei de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Consorci del Patrimoni de Sitges

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2019 per crèdit extraordinari 

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2019 per crèdit extraordinari 

Aprovació definitiva de l'adhesió del Consorci del Patrimoni de Sitges a l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona

Adhesió del Consorci a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona

MAYO 2019 
Convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Col·leccions

Formulari de sol·licitud per a participar en les convocatòries de beques de col·laboració

Servei de transport d'obres d'art, amb concentració i dispersió (parcial), manipulació, embalatge i reembalatge, de l'exposició "Realismes a Catalunya" del Consorci del Patrimoni de Sitges

Instal·lació de climatització i ventilació del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges 

Arxius adjunts: